Untitled Document
 
 
 
coaching COACH SHARE(From Facebook) พัฒนาตนเองตามแบบฉบับโค้ชปกรณ์
coaching
 
หลักการโค้ช
ปลดล็อกเรื่องลำบากของตัวเอง
Author Coach Pakorn
 
หลักการโค้ชที่ดีมุ่งเน้นให้โค้ชชี่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ เสมือนหนึ่งการให้ความช่วยเหลือ แต่เป็นการช่วยเหลือทางอ้อมไม่ใช่โดยตรง เพราะการช่วยเหลือโดยตรงนั้น โค้ชอาจใช้มาตรฐานและประสบการณ์ของโค้ชมากเกินไป การช่วยเหลือจึงไม่เกิดประสิทธิผล แต่การใช้กระบวนการโค้ช จะทำให้โค้ชชี่เลือกวิธีการที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเขาเองบนสภาพแวดล้อมของเขา ซึ่งจะเหมาะกว่าการแนะนำของโค้ช

วันนี้อยากนำประสบการณ์ในการโค้ชของตัวเองมาแลกเปลี่ยนกับทุกๆ ท่านในเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วผมใช้หลักการโค้ชอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองครับ

เทคนิคการช่วยให้โค้ชชี่ ปลดล็อกเรื่องลำบากของตัวเอง

ถ้าโค้ชชี่มีเรื่องที่ติดขัดอยู่ ไม่รู้ว่าจะก้าวเดินต่อไปอย่างไร มีจินตนาการความกลัว ความกังวล ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง จะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่ โค้ชจะไม่ไปมุ่งเน้นที่ปัญหาของโค้ชชี่ แต่จะทำให้โค้ชชี่มองเห็นเป้าหมายแล้วดึงศักยภาพของตัวเองที่เหมาะสมกับเป้าหมายนั้นออกมาด้วยตัวเขาเอง
 
      หลักการของโค้ชที่ผมมักใช้คือ..... 
      การโค้ช การพูดคุยเรื่องเป้าหมายกับโค้ชชี่ว่าสิ่งที่เขาอยากทำคือเรื่องใด?
      การโค้ช เขารู้สึกกับเป้าหมายนี้ขนาดไหน?
      การโค้ช อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากทำเป้าหมายนี้ให้สำเร็จ?
      การโค้ช ถ้าเขาสามารถทำเป้าหมายนี้ได้สำเร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง?
      การโค้ช เขามีแผนงานที่จะไปสู่เป้าหมายนี้อย่างไร?
      การโค้ช เขาควรทำเรื่องอะไรเพิ่มขึ้นบ้างเพื่อมีโอกาสไปถึงเป้าหมายนี้?
      การโค้ช วิธีการที่เป็นแนวทางของเขาเป็นอย่างไรบ้าง?
      การโค้ช อะไรเป็นความเชื่อมั่นว่าเขาสามารถไปถึงเป้าหมายนี้ได้?
 
การพูดคุยกับโค้ชชี่ให้อยู่ในกลุ่มที่เป็นเป้าหมาย, แผนงาน, วิธีการ จะทำให้โค้ชชี่เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางสู่เป้าหมายมากขึ้น เพราะความกลัว ความกังวล เป็นจินตนาการที่เขายังไม่แน่ใจในตัวเอง ถ้าทำให้โค้ชชี่ชัดเจนในแนวทางและวิธีการได้แล้ว เขาก็จะออกจากสภาวะลำบากได้ด้วยตัวเอง จึงเป็นการปลดล็อกด้วยตัวเขาเองครับ
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240