Untitled Document
 
 
 
coaching COACH SHARE(From Facebook) พัฒนาตนเองตามแบบฉบับโค้ชปกรณ์
coaching
 
วงจรพฤติกรรม
ของโค้ชชี่
Author Coach Pakorn
การโค้ชที่ดีคือการให้ความสำคัญกับโค้ชชี่ อยู่กับโค้ชชี่ เข้าใจเรื่องราวของโค้ชชี่ คอยช่วยเหลือโค้ชชี่และให้กำลังใจโค้ชชี่ในการมุ่งสู่เป้าหมายด้วยความเชื่อมั่นของตัวเองและเลือกวิธีการของตัวเองให้เหมาะสมที่สุด

โค้ชต้องมีความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆให้มาก เพราะการช่วยเหลือผู้อื่นอาจต้องใช้หลายๆศาสตร์รวมกันในการกระตุ้นให้โค้ชชี่คิดในเรื่องนั่นๆ โค้ชจึงต้องรู้จริงในเรื่องที่จะโค้ช ผมตั้งใจฝึกฝนเครื่องมือหลายๆอย่างที่สามารถใช้ประกอบการโค้ชจะได้นำมาใช้ได้อย่างสะดวกและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วันนี้สิ่งที่อยากนำมาแลกเปลี่ยนคือเครื่องมือที่ผมรียกว่า “วงจรพฤติกรรม”

ผมเชื่อว่าพฤติกรรมที่โค้ชชี่แสดงออกมานั้น เกิดมาจากวงจรพฤติกรรมของโค้ชชี่ที่เริ่มต้นจาก...

การโค้ช ความเชื่อ (Belief)
การโค้ช ความคิด (Thinking)
การโค้ช ความรู้สึก (Feeling)
การโค้ช การกระทำ (Action)
การโค้ช พฤติกรรม (Behavior)
 
ความเชื่อ -> ความคิด -> ความรู้สึก -> การกระทำ
 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้กับโค้ชชี่ ต้องทำให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเองในจุดต่างๆ โดยการใช้คำถามที่เราต้องการระบุให้โค้ชชี่เห็น จะได้แก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้นเช่น.....

การโค้ช คุณมีความเชื่อกับเรื่องนี้ว่าอย่างไร ?
การโค้ช คุณมีแนวความคิดกับเรื่องนี้ว่าอย่างไร ?
การโค้ช อะไรคือความรู้สึกของคุณที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ?
การโค้ช คุณปฏิบัติตัวกับเหตุการณ์นี้อย่างไร ?

โค้ชสามารที่จะถามโค้ชชี่ในระดับ ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกได้ตามความเหมาะสม เพราะบางอาการอาจแก้ไขเพียงความรู้สึกหรือความคิดเท่านั้น แล้วให้โค้ชชี่ปรับเปลี่ยนที่ระดับนี้ ไม่ต้องถึงความเชื่อ แต่ถ้าแก้ไขที่ความเชื่อได้ก็จะยั่งยืนขึ้น ดังนั้นการโค้ชที่ผมใช้ วงจรพฤติกรรมเป็นแนวโค้ช จะทำให้ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของโค้ชชี่ได้อย่างชัดเจนขึ้นว่าเขาเปลี่ยนด้วยเรื่องอะไรเพราะวงจรมีความเชื่อมต่อและสัมพันธ์กันอยู่ครับ
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240