Untitled Document
 
 
  ความรู้ทั่วไป     ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช     การพัฒนาค่านิยมหลักขององค์กรให้เป็นพฤติกรรมของบุคลากร
การพัฒนาค่านิยมหลักขององค์กรให้เป็นพฤติกรรมของบุคลากร
16 มี.ค. 59
โค้ชปกรณ์

   การพัฒนาค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กรให้กลายเป็นพฤติกรรมของบุคลากรในองค์ แล้วกลายเป็น DNA ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลภายนอกและภายในมองเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด เป็นสุดยอดปรารถนาของผู้บริหารระดับสูงของทุกองค์กรครับ

   ค่านิยมองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเรื่องสำคัญสูงสุด ที่คอยกำหนดทิศทางขององค์กร เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกันทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น โดยการกำหนดจากทีมผู้บริหารระดับสูง

   การสร้างค่านิยมองค์กร สามารถเริ่มต้นจากการทำให้บุคลากรแต่ละบุคคล สร้างการตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาว่า กำลังปฏิบัติตัวที่สอดคล้องกันหรือไม่!
"ทั้งค่านิยมส่วนตน ค่านิยมทีมและค่านิยมองค์กร" และสอดคล้องในเรื่องอะไรบ้าง!

การพัฒนาค่านิยมหลักขององค์กรให้เป็นพฤติกรรมของบุคลากร

   องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีการกำหนดผู้รณรงค์ค่านิยม
(Change Agent) ขององค์กรขึ้น เพื่อผลักดันค่านิยมองค์กรให้กลายเป็น กรอบความคิด (Mindset)ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน ผ่านกระบวน เรียกว่า "เส้นทางการสร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value Road Map)

หน่วยงานที่รับหน้าที่ในการสร้างกรอบความคิด(Mindset)ที่ดีของบุคลากรทุกระดับ จะให้ความสำคัญ 4 เรื่อง คือ
ความเชื่อ ค่านิยม ความรู้ และทักษะ ซึ่งก็คือ Training and Coaching Road Map ทั้ง Hard skill และ Soft skill ขององค์กรนั่นเอง

    ผมตั้งใจนำหลักการต่างๆที่มีผลต่อการสร้างค่านิยมองค์กร มาเชื่อมโยงกันเพื่อให้กลายเป็นกระบวนการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพราะหัวใจสำคัญของการทำให้บุคลากรมีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรนั้น ควรเป็น
Mindset ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ "ไม่ใช่การบังคับ"

   ผมเชื่อว่า การโค้ชและกระบวนการโค้ช เหมาะสำหรับ
การปรับเปลี่ยน Mindset ของบุคลากรในมีพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร ด้วยความเต็มใจมากที่สุดครับ ลองประยุกต์ใช้กระบวนการนี้ดูครับ

Untitled Document

 
tag : 
 
 
 
:: Coach@Work ::
ความรู้ แนะนำ
  การจัดการกับ
ปัญหาด้วยการคิด

การแก้ปัญหามีแนวทางการ...
     
  การโค้ชตาม
GROW Model

โค้ชส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ ...
     
  การโค้ชด้วย
จิตวิทยาเชิงบวก

เป็นสุดยอดปรารถนาของโค้ช...
     
  One Page
Coaching

เพื่อเข้าใจได้ภายใน 1 หน้ากระดาษ...
     
  เทคนิคการฟังให้
ครบองค์ประกอบ

การฟังที่ Context เป็นอย่างไร?...
 
  การโค้ชแบบ
จิตวิทยาเชิงบวก

คือ การทำให้ทีมงานที่มีปัญหา...
 
  การเอาใจใส่ผู้อื่น
(Care)

ทุกคนอยากพัฒนา คุณสมบัติที่ดี...
 
  การตั้งเป้าหมาย
(Goal)

การตั้งเป้าหมาย (Goal) เป็นเรื่องดี...
 
  การฝึกฝนระดับ
การฟัง 5 ระดับ

โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  การพัฒนา
ค่านิยมหลัก

ค่านิยมองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม...
 
  การสร้างสภาวะที่ดี
(Peak State)

การเข้าใจหลักการในศาสตร์แต่ละเรื่อง...
 
  ครบเครื่องเรื่อง
ศาสตร์การโค้ช

การโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ...
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240