Untitled Document
 
 
  ความรู้ทั่วไป     เรียนรู้และเข้าใจเรื่องสำคัญของการโค้ช     การโค้ชเป็นกระบวนการที่ทำให้โค้ชชี่มีแนวทางปฏิบัติ
การโค้ชเป็นกระบวนการที่ทำให้โค้ชชี่มีแนวทางปฏิบัติ
17 ต.ค. 59
โค้ชปกรณ์

การโค้ชเป็นกระบวนการที่ทำให้โค้ชชี่มีแนวทางปฏิบัติ

   เรียนรู้และเข้าใจ เรื่องสำคัญของการโค้ช ! การโค้ช เป็น กระบวนการที่ทำให้โค้ชชี่มีแนวทางปฏิบัติตัว เพื่อไปสู่เป้าหมายได้ด้วยตัวเอง! กระบวนการโค้ช เริ่มต้นที่การรับฟังเรื่องราว เหตุการณ์ ต่างๆของโค้ชชี่ แล้วดำเนินการโค้ชดังนี้

   #1 โค้ชฟังเหตุการณ์ของโค้ชชี่อย่างตั้งใจ

   #2 โค้ชชวนโค้ชชี่ให้ตั้งเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ต้องการ สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้น เป็นต้น บนเรื่องราวของโค้ชชี่เอง

   #3 โค้ชใช้คำถามเปิด เชิงบวก ให้โค้ชชี่สำรวจตัวเอง ให้รอบด้านบนทรัพยากรที่เป็นของโค้ชชี่เอง เพื่อให้มองเห็นตัวเอง ยอมรับในศักยภาพที่มีอยู่ และอยากสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อออกจากสภาวะที่เป็นอยู่ เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ต้องการ

   #4 โค้ชใช้คำถามเปิด เชิงบวก กระตุ้นให้คิดถึงทางเลือกต่างๆที่เหมาะสมกับตัวโค้ชชี่เอง ในการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ทางเลือกต่างๆ เป็นการขยายศักยภาพของโค้ชชี่ให้เพิ่มขึ้น

   #5 โค้ชทำให้โค้ชชี่เกิดความมั่นใจ ในการตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดของตัวเองในขณะนั้นๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการลงมือปฏิบัติได้ทันที

   การโค้ช เป็น การชวนโค้ชชี่คุยในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นกระบวนการ เพื่อให้โค้ชชี่ได้รวบรวม เรียบเรียง แนวความคิดของตัวเอง อย่างเป็นขั้นตอน ในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วลงมือทำ ด้วยความมั่นใจ สู่เป้าหมายของตัวเองครับ

Untitled Document
 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
Coachtalk แนะนำ
  การฟังเรื่องราว ของโค้ชชี่ 5 กลุ่มใหญ่
เพื่อให้เข้าใจโค้ชชี่มากขึ้น ...
 
  การประยุกต์การโค้ชกับบุคคลากรแต่ละกลุ่ม
หากโค้ชมีความแม่นยำ...
 
  การโค้ชเพื่อปลดล็อคข้อจำกัด ในอดีต
การทำให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง ...
 
  การโค้ชให้ชีวิตมีความสุข
ผมฝึกฝนการโค้ชทุกรูปแบบ ...
 
  ศาสตร์การโค้ชที่ใช้การทำงาน ของสมองส่วนหน้า (PFC)
โดยการมุ่งเน้นให้โค้ชชี่เกิดการ...
 
  การโค้ช (Coaching) เป็นการใช้คำถามเป็นหลัก (Ask)
เพื่อให้โค้ชชี่ได้แนวความคิดของตัวเอง...
 
  การโค้ชเป็นกระบวนการที่ทำให้โค้ชชี่มีแนวทางปฏิบัติ
เพื่อไปสู่เป้าหมายได้ด้วยตัวเอง...
 
  โค้ชเป็นเพียงกระจกเงาสะท้อนให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง
การเป็นกระจกเงา ในความหมาย...
     
     
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240