ชุดคำถามสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง (โค้ชตัวเอง)

ตัวอย่างชุดคำถามตามกระบวนการ

- ฉันให้ความหมายของ “การทำงานอย่างมีวินัย” ว่าอย่างไรบ้าง?
- การทำงานที่ไม่มีวินัยก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องอะไรบ้าง?
- ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นทำให้ฉันขาดวินัยคือเรื่องใดบ้าง?
- ปัญหา/อุปสรรคที่ฉันคิดว่าสามารถแก้ไขได้ทันทีคือเรื่องใด?
- ฉันมีแนวทางในการเอาชนะปัญหานี้ได้อย่างไร?
- แนวทางที่ฉันอยากทำแล้วสามารถแก้ไขเรื่องวินัยได้เป็นอย่างไร?
- ถ้าเลือกสิ่งที่จะไปปฏิบัติให้มีวินัยมากขึ้น 3 เรื่องฉันจะเริ่มเรื่องใดก่อน?
- ฉันลองสรุปสิ่งที่ฉันจะไปเปลี่ยนแปลงคือเรื่องใด?

ตัวอย่างชุดคำถามตามกระบวนการ

- ฉันเกิดความรู้สึกเชิงลบกับเหตุการณ์นี้อย่างไร?
- สาเหตุที่ฉันรู้สึกอย่างนี้เป็นเพราะเหตุใด?
- ถ้าฉันรู้สึกเชิงลบกับเหตุการณ์นี้แล้วจะส่งผลกระทบในเรื่องใดบ้าง?
- ฉันเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆ นี้แล้วฉันเปลี่ยนแปลงความรู้สึกได้ มีหรือไม่?
- เหตุการณ์ครั้งนั้นฉันทำอย่างไรความรู้สึกจึงดีขึ้น?
- ถ้าฉันปรับเปลี่ยนความรู้สึกเป็นเชิงบวกได้ จะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นบ้าง?
- เหตุการณ์ครั้งนี้จะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง?
- ฉันสามารถสร้างแนวคิดใหม่กับเหตุการณ์ได้อย่างไร?
- ฉันเลือกปฏิบัติตัวให้มีทัศนคติเชิงบวกกับเหตุการณ์นี้ได้อย่างไร?
- ฉันตั้งใจไปฝึกฝนเรื่องอะไรบ้าง? เพื่อทำให้มีทัศนคติเชิงบวกมากขึ้น

ตัวอย่างชุดคำถามตามกระบวนการ

- ฉันคิดว่า “ความกลัว” ของเราเกิดขึ้นได้อย่างไร?
- ฉันมีเรื่องที่กลัวอยู่บ่อยๆ คือเรื่องใด?
- ความกลัวจะส่งผลกระทบในเรื่องใดบ้างกับตัวฉัน?
- สิ่งที่ฉันกลัวนั้น ฉันคิดว่ามีแนวโน้มจะเกิดขึ้นจริงกี่เปอร์เซ็นต์?
- ฉันมีแนวทางป้องกันสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไร?
- ถ้าฉันเกิดความกลัวขึ้น ฉันมีแนวทางปฏิบัติตัวอย่างไร?
- ฉันคิดว่าแนวทางนี้สามารถเอาชนะความกลัวได้เพราะเหตุใด?
- ฉันจะนำแนวคิดใดไปใช้แล้วฉันเกิดความกลัวขึ้นมาบ้าง?

ตัวอย่างชุดคำถามตามกระบวนการ

- ฉันมีฉันสมบัติเด่นในเรื่องใดบ้าง?
- ฉันมีเรื่องภาคภูมิใจในเรื่องใดบ้าง ช่วยยกตัวอย่างให้ฟังสัก 1 เรื่อง?
- ฉันขาดความเชื่อมั่นในเรื่องใดเป็นส่วนใหญ่?
- ฉันมองเห็นข้อด้อยใดที่ทำให้ฉันไม่เชื่อมั่น?
- ฉันสามารถใช้ฉันสมบัติเก่นของฉันเรื่องใดในการเอาชนะเรื่องนี้?
- ฉันคิดว่าหากดำเนินการด้วยวิธีการใหม่นี้แล้วจะเกิดผลลัพธ์ด้านดีในเรื่องอะไรบ้าง
- ฉันมีเทคนิคกระตุ้นความเชื่อมั่นของฉันอย่างไร?
- ฉันเลือกนำเทคนิคไหนไปฝึกฝนตัวเอง?

ตัวอย่างชุดคำถามตามกระบวนการ

- ฉันรู้สึกอย่างไรกับปัญหาที่พบเจออยู่?
- ปัญหานี้เกิดผลกระทบในเรื่องใดบ้าง?
- หากสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้จะเกิดผลกระทบด้านดีเรื่องอะไรบ้าง?
- ฉันพอมองเห็นโอกาสในปัญหานี้เรื่องใดบ้าง?
- ฉันได้เรียนรู้และข้อควรระวังในปัญหานี้ว่าอย่างไร?
- ฉันจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ได้โอกาสนี้มากขึ้น?
- ฉันจะนำโอกาสที่มองเห็นมาปฏิบัติตัวอย่างไร?
- ฉันตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องใดบ้างเพื่อคว้าโอกาสนี้ให้ได้?

ตัวอย่างชุดคำถามตามกระบวนการ

- ฉันรู้สึกอย่างไรกับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน?
- งานที่ฉันทำอยู่ให้ประโยชน์กับฉันในด้านใดบ้าง?
- ฉันเห็นฉันค่าด้านใดของงานที่ทำอยู่บ้าง?
- ฉันตั้งใจทำงานนี้ให้สำเร็จและมีฉันภาพอย่างไร?
- ฉันวางแผนในการทำงานชิ้นนี้ไว้อย่างไรบ้าง? (พอสังเขป)
- ฉันจะเริ่มต้นการทำงานชิ้นนี้ในเรื่องใด?
- ฉันสร้างความรู้สึกที่ดีกับงานของฉันอย่างไร?