Untitled Document
 
 
 
coaching COACH SHARE(From Facebook) พัฒนาตนเองตามแบบฉบับโค้ชปกรณ์
coaching
 
การดึงศักยภาพของตัวเอง
(ปลุกยักษ์)
Author Coach Pakorn
 
วันนี้อยากแลกเปลี่ยนเรื่องการดึงศักยภาพของตัวเอง (ปลุกยักษ์) เพื่อให้สามารถเพิ่มพลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ ปัจจัยที่ทำให้ยักษ์ในตัวเรายังหลับอยู่ หรือ ครึ่งหลับ ครึ่งตื่น อาจเป็นเพราะสาเหตุดังต่อไปนี้

      การโค้ช เป้าหมาย (ภาพฝัน) ไม่ชัดเจน
      การโค้ช ความเชื่อ อันเป็นที่จำกัดตัวเอง
      การโค้ช เสียงเล็กๆภายใน
      การโค้ช ทัศนคติเชิงลบ
      การโค้ช พื้นที่แห่งความคุ้นเคย
      การโค้ช กังวลกับผลลัพธ์มากเกินไป

การสำรวจตัวเองเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ซึ่งทำให้ยักษ์ในตัวเองไม่ตื่นขึ้นมา เมื่อพบแล้วก็สามารสร้างกระบวนการดึกศักยภาพของตัวเอง (ปลุกยักษ์ใหญ่ ) ให้ตื่นขึ้นได้ไม่ยากแล้วครับ
 
      ผมมีกระบวนการกระตุ้นตัวเองดังนี้ครับ

      การโค้ช กำหนดเป้าหมายที่อยากทำและมีแรงบันดาลใจที่จะทำให้สำเร็จ
      การโค้ช จินตนาการภาพแห่งความสำเร็จเสมือนหนึ่งสำเร็จแล้วว่าเป็นอย่างไร
      การโค้ช เชื่อมโยงภาพนั้นกับตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเพิ่มพลัง
      การโค้ช สร้างความเชื่อในการบรรลุความสำเร็จด้วยคำพูดสร้างความเชื่อมั่น
      การโค้ช การนำความเชื่อแห่งความสำเร็จในอดีตมาเป็นหลักการในการปฏิบัติ
      การโค้ช ขยายความเชื่อให้ยิ่งใหญ่และเพิ่มความเชื่อมั่นในเป้าหมาย
      การโค้ช กำจัดเสียงเล็กๆภายในที่เป็นความกลัวอยู่ให้หมดไป
      การโค้ช ดึงความกล้าที่เคยผ่านความกลัวที่ยากกว่านี้มาแล้ว มาอ้างอิง
      การโค้ช สร้างทัศนคติเชิงบวก แทนที่ความคิดเชิงลบ
      การโค้ช เผชิญกับปัญหา อุปสรรค ด้วยทัศนคติเชิงบวกที่การจดจ่อกับเป้าหมาย
      การโค้ช ลงมือปฏิบัติทันทีเพื่อออกจากพื้นที่แห่งความคุ้นเคย
      การโค้ช มีความสุขที่ได้ลงมือทำ มากกว่ากังวลกับผลลัพธ์
      การโค้ช ชื่นชมความสำเร็จเล็กๆที่เกิดขึ้น เพื่อเดินทางสู้เป้าหมายใหญ่
 
การสร้างหลักคิดตามกระบวนการทำให้ผม สามารถปลุกยักษ์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเองออกมาได้ ทำให้สามารถทำในสิ่งที่ไม่เคยทำหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นครับ
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240