Untitled Document
 
 
 
coaching COACH SHARE(From Facebook) พัฒนาตนเองตามแบบฉบับโค้ชปกรณ์
coaching
 
โค้ชทำให้โค้ชชี่เห็นตัวเอง
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในฐานะกระจกเงา
Author Coach Pakorn

โค้ช...บางครั้งก็ไม่ได้อะไรมากเพียงแค่ ทำให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเองได้ชัดเจนขึ้นในฐานะเป็นกระจกเงา แล้วค่อยๆให้โค้ชชี่พิจารณาตัวเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอยู่ โดยการฟังแล้วถามคำถามให้คิดจากความรู้สึกที่เกิดขึ้น

โค้ชชี่บางคนไม่รู้ตัวว่า หลุมพรางที่ตัวเองติดอยู่นั้นเป็นที่ความคิดของตัวเอง ที่ปล่อยให้สภาพแวดล้อมหรือบุคคลอื่นมาเป็นสาเหตุของอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ถ้าโค้ชช่วยให้โค้ชชี่เปลี่ยนบทบาทจากผู้ถูกกระทำ (Effect ) มาเป็นผู้สร้างการกระทำ (Cause) ก็จะทำให้เขาออกจากหลุมพรางไปได้

ผมมักใช้หลักการของโค้ชเกี่ยวกับการทำให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเองในเรื่องต่างๆจากเรื่องเล่าของเขาว่าเขากำลังอยู่ในสถานการณ์ไหนกับหัวข้อเล่านี้...

 
การโค้ช เรื่องราวเกี่ยวกับคนอื่น (Story)
การโค้ช สภาวะของตัวเอง (State)
การโค้ช การปฏิบัติตัว (Strategy)
การโค้ช การถูกกระทำ (Effect)
การโค้ช การเป็นผู้กระทำ (Cause)
 
การทำให้โค้ชชี่สามารถแยกแยะและมองเห็นตัวเองจากการพูดของตัวเองว่า กำลังพูดคุยที่หัวข้อไหนก็จะทำให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้น แล้วเริ่มเปลี่ยนการกระทำของตัวเองได้มากขึ้น

โค้ชต้องตั้งใจฟังโค้ชชี่ให้เข้าใจว่าโค้ชชี่พูดคุยเรื่องอะไรอยู่แล้วใช้คำถามให้โค้ชชี่อยู่กับสภาวะของตัวเอง แล้วเปลี่ยนความคิดให้เป็นผู้ปฎิบัติ (Cause) แทนให้ได้เช่น...

      การโค้ช เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณรู้สึกอย่างไร ?
      การโค้ช ความรู้สึกของคุณนี้มาจากเรื่องอะไร ?
      การโค้ช ถ้าต้องการให้ความรู้สึกนี้ดีขึ้นควรคิดอย่างไร ?
      การโค้ช คุณสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดอะไรได้บ้าง ?
      การโค้ช แนวความคิดใหม่จะทำให้เกิดความรู้สึกอย่างไร ?
      การโค้ช ถ้าเกิดความรู้สึกใหม่นี้ขึ้นมาแล้วคุณอยากทำอะไรบ้าง ?
      การโค้ช การลงมือทำสิ่งนี้แล้วจะเกิดผลกระทบที่ดีเรื่องอะไรบ้าง ?

ผมจะดีใจมากที่โค้ชชี่ค้นพบหลักคิดของตัวเองได้เอง เปลี่ยนตัวเองจากการเป็น Effect ให้มาเป็น Cause ได้ เพราะจะทำให้เขาสามารถแก้ไขเรื่องอื่นๆต่อไปได้เองในอนาคตด้วยตัวเขาเอง
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240