Untitled Document
 
 
coaching COACH SHARE(From Facebook) พัฒนาตนเองตามแบบฉบับโค้ชปกรณ์
coaching
 
ความเชื่อ
กับผู้นำ
Author Coach Pakorn

วันนี้อยากแลกเปลี่ยนเรื่อง “ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ” ในความหมายของผม ผู้นำคือ ผู้ที่ผู้อื่นให้ความเชื่อถือ ยอมรับ และไว้วางใจ ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งนะครับ ผมสอนเรื่องภาวะผู้นำ (Leadership) ค่อนข้างยากเพราะผู้เรียนคาดหวัง การปฏิบัติตัวเพื่อเป็นผู้นำคนอื่น และการต้องไปนำทีมงาน ซึ่งผมจะไม่ได้สอนแนวนี้แต่จะสอนให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อเป็นผู้นำที่ดีขึ้นในสายตาผู้อื่น และทำให้ผู้อื่นยอมรับในตัวเขาเอง

ผมจึงใช้ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำที่ตัวเองเชื่อและชอบนำไปฝึกฝนใช้กับตัวเองเป็นผู้นำก่อน เพื่อให้การสอนเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติได้ด้วยตัวเราเองอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ความเชื่อในใจเพียงอย่างเดียว

 
 
 
“ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ” ของผมมีดังนี้ครับ...
 
      การโค้ช ผู้นำไม่ใช่ตำแหน่งแต่เป็นบทบาทที่แสดงในขณะนั้น
      การโค้ช ภาวะผู้นำเกิดจากภายในของบุคคลนั้น ไม่ใช่บอกผู้อื่นว่าเป็นผู้นำ
      การโค้ช ผู้นำเชื่อมั่นในตนเอง โดยรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้
      การโค้ช ผู้นำพร้อมให้พลังผู้อื่น โดยไม่ต้องได้รับการยอมรับก็ได้
      การโค้ช ผู้นำมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาดีขึ้นด้วยตัวของเขาเอง
      การโค้ช ผู้นำที่แท้จริงต้องพัฒนาผู้อื่นให้เป็นผู้นำ ไม่ใช่ผู้ตาม
 
ความเชื่อนำไปสู่การกระทำ ผมใช้ความเชื่อนี้ในการพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำในแบบที่ตัวเองชอบ ซึ่งความเชื่อมีอิทธิพลต่อผมเป็นอย่างมาก เพื่อพัฒนาตัวเองตามความเชื่อนี้แล้ว ทำให้เรากลายเป็นผู้นำในสายตาคนอื่น มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น สามารถจัดการอารมณ์เชิงบวกของตัวเอง บริหารงานด้ายการทำให้เป็นที่ยอมรับจากผู้อื่นแทนการสั่งหรือบังคับ ผมมีความสุขที่ได้เป็นผู้นำ Style ของตัวเอง

ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำมีมากมาย ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่ถ้านำความเชื่อนั้นมาปฏิบัติ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง ก็จะทำให้ภาวะผู้นำ (Leadership) ภายในตัวเราเองดีขึ้นครับ ลองดูครับ
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240