Untitled Document
 
 
 
coaching COACH SHARE(From Facebook) พัฒนาตนเองตามแบบฉบับโค้ชปกรณ์
coaching
 
ผู้นำรับผิดชอบ
100%
Author Coach Pakorn
ผู้นำต้องมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม ผมก็เชื่อแบบนี้เช่นกันแต่จะทำอย่างไรให้เราสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้นำที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น ผมจะใช้หลักคิดนี้ในการสร้างและพัฒนาตัวเองให้มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นโดยหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ครับ

ผู้นำรับผิดชอบ 100% เต็มมัก....
- No Blame
- No Excuse
- No Complain

การปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆในฐานะผู้นำทีม ผมจะยึดหลัก 3 ข้อนี้ เวลามีปัญหาเกิดขึ้นโดย....

การโค้ช No Blame (ไม่ตำหนิ ต่อว่า วิพากษ์ วิจารณ์ผู้อื่น)
: การต่อว่าผู้อื่นในปัญหาที่เกิดขึ้นในฐานะผู้นำนั้น จะทำให้ทีมงานขาดการยอมรับในตัวผู้นำ เพราะเขาเชื่อว่า ผู้นำมีสิทธิและความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหานั้นๆ หากการโทษผู้อื่นแล้วเท่ากับการโยนปัญหาออกไปให้ผู้อื่นแก้ไข ไม่มีความรับผิดชอบ
 
การโค้ช No Excuse (ไม่มีข้อแก้ตัว ไม่ยกเหตุผลมารองรับ)
: การแก้ตัว หรือพยามหาเหตุผลมารองรับสิ่งที่เป็นความผิดพลาดนั้น ย่อมไม่ใช่วิสัยของผู้นำเพราะผู้นำควรมีวิธีการแก้ไขใหม่ๆ เพื่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคแล้วไปสู่เป้าหมาย ถ้าหาข้อแก้ตัวแล้วก็จะหยุดการค้นหาวิธีการใหม่ๆ เท่ากับยังรับผิดชอบไม่เต็มที่

การโค้ช No Complain (ไม่บ่น ไม่ระบายอารมณ์)
: การบ่นอาจช่วยให้ความรู้สึกดีขึ้นชั่วคราว แต่ไม่ได้ช่วยให้คิดหาหนทางที่ดีขึ้น การหลีกเลี่ยงการบ่น เป็นสิ่งที่ผู้นำควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง เพราะการระบายอารมณ์ออกมา ไม่เหมาะกับการเป็นผู้นำที่ต้องรับผิดชอบ

ผมเลือกฝึกฝนและปฏิบัติโดยการลด ละ เลิก เรื่องเหล่านี้ เมื่อปฏิบัติได้มากขึ้นก็เป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำมากขึ้น ความรับผิดชอบก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับ
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240