Untitled Document
 
 
 
รูปแบบของการดำเนินการอบรมสัมมนา รูปแบบ Group Coaching
สามารถแบ่งเป็น 6 กลุ่มหลักสูตร ดังนี้
   
กลุ่มหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership)
กลุ่มหลักสูตรผู้สอนงาน (Coach)
กลุ่มหลักสูครงานขาย (Sale)
กลุ่มหลักสูตรความรู้และความชำนาญทั่วไป (General Solf Skill )
กลุ่มหลักสูตรการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill )
กลุ่มหลักสูตรนักบริหารยุคใหม่ (Management)
   
ในแต่ละกลุ่มสามารถแยกออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
   
มุ่งเน้นการใช้ทฤษฏีต่างๆ ของหัวข้อที่ใช้ในการอบรมเป็นกรอบในการสอน แต่ผู้เรียนจะเป็นผู้คิดว่าสิ่งที่ได้ยินจากโค้ชนั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับลักษณะงานของตัวเองหรือไม่ แล้วเลือกแนวทางที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองไปปฏิบัติจริงแล้วฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ ดังนั้น กรอบของทฤษฏีต่างๆ จึงเป็นแค่การกระตุ้นแนวความคิดให้ผู้เรียนนำไปปรับใช้กับเรื่องใกล้ตัวได้ทันที ไม่ต้องจดจำ ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ
 
เหมาะสำหรับการฝึกอบรมที่เป็นกึ่ง Hard Skill เพราะต้องการให้เข้าใจเครื่องมือต่างๆ ในการประยุกต์ใช้งาน แต่จะไม่สอนว่าเครื่องมือใช้งานอย่างไรในทันที แต่โค้ชจะดำเนินการให้เกิดกรณีศึกษา แล้วให้ผู้เรียนลองเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสมกับกรณีศึกษาด้วยตัวผู้เรียนเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง แล้วปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยการใช้เครื่องมือปฏิบัติงานมากขึ้น
 
มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมให้เกิดความสนุกสนาน เหมาะสมกับผู้เรียนจำนวนมาก แลหัวข้อที่เป็นเชิงการพัฒนาตัวเองแบบง่ายๆ โดยกิจกรรมที่ออกแบบจะทำให้ผู้เรียนได้คิดถึงเรื่องใกล้ตัวของตัวเองแล้วใช้กิจกรรมหรือเกมมาช่วยปรับเปลี่ยนความคดใหม่ ทำให้เข้าใจในหัวข้อที่จะปรับใช้ได้ทันที และเกิดความสนุกสนานอีกครั้ง
 
มุ่งเน้นการปฏิบัติการใน Class ให้เกิดผลงานที่สามารนำไปปฏิบัติได้ทันที มีการทำ Workshop และ Role Playing ในหัวข้อของการฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่ การบรรยายเป็นแค่การให้แนวความคิดในกรอบของการนำไปประยุกต์ใช้เท่านั้น ดังนั้น ผู้เรียนจะจับกลุ่มกันเพื่อซักซ้อมแผนการที่จะนำไปปฏิบัติด้วยตัวเอง แล้วนำไปทดสอบหรือทดลองใช้ แล้วจึงกลับมาพบกับโค้ชในครั้งต่อไป เพื่อเข้าไปหรือเพิ่มเติมเนื้อหาต่างๆ ในเชิงปฏิบัติการอีกครั้งจนครบตามจำนวนครั้งที่กำหนด ทำให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริงๆ เพราะเป็นผู้เรียน เป้าหมาย, แผนงานและวิธีการของตัวเองด้วยตัวเอง
 
ตารางเปรียบเทียบการโค้ชชิ่ง (Coaching) ในรูปแบบต่างๆ
 
ปัจจัยที่สำคัญ
Coaching
By Theory
By Tooling
By Activity
In Application
แนวทางที่ใช้เป็นหลักในการโค้ชชิ่ง
อ้างอิงทฤษฏีนั้นๆ ในแต่ละหัวข้อที่ใช้
เครื่องมือในการพัฒนา
กิจกรรมสอดคล้องกับหัวข้อ
ประยุกต์ใช้กับงานจริงในสถานการณ์จริง
หลักสูตรที่เหมาะสมในการฝึกอบรม
Soft Skill
Soft Skill & Hard Skill
Soft Skill
Soft Skill
สิ่งที่มุ่งเน้นในการฝึกอบรม
ทฤษฏีพร้อม workshop
ทำเครื่องมือ แบบฟอร์ม ของใช้ในการเรียนรู้
กิจกรรมสนุกสนานให้ความ ร่วมมือ
การปฏิบัติกับสถานการณ์จำลอง (Role Playing)
จำนวนผู้เรียนที่เหมาะสม
30-35 คน
30-35 คน
มากกว่า 60 คน
ไม่เกิน 15 คน
ระยะเวลาการฝึกอบรม
1 วันขึ้นไป
1 วันขึ้นไป
1 วัน
3 วันขึ้นไป (เว้นระยะ)
กระบวนการติดตามผล
มี
มี
ไม่มี
มี
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
การเปลี่ยนแปลงตัวเอง
การปฏิบัติใช้
การเปลี่ยนแปลงตัวเอง
การปฏิบัติใช้
ประเด็นสำคัญของหลักสูตร
การเปลี่ยนกรอบความคิด
การใช้เครื่องมืออ้างอิง
ความสนุกในการเรียนรู้
การลงมือด้วยตัวเอง
แก่นสำคัญในการเรียนรู้ที่เป็นหลัก
Workshop
แบบฟอร์ม
กิจกรรม
กรณีศึกษา
 
สอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ www.entraining.net ครับ
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240