Untitled Document
 
 
 
 
การสอนแนะผู้บริหาร (Executive Coaching)
โปรแกรมการสอนแนะผู้บริหาร (Executive Coaching) มีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างมา เนื่องจากหากสามารถทำให้ผู้บริหาร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคในประเด็นสำคัญต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ย่อมทำให้เกิดประสิทธิผลที่ดีต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร การดำเนินการสอนแนะผู้บริหารมีความเหมาะสมเพราะเป็นการทำ 1:1  Coaching (One ot one coach) ทำให้เกิดความเป็นส่วนตัว และเจาะลึกถึงแก่นของปัญหาแต่ละบุคคลได้ ทำให้ผู้บริหารสามารถเลือกทางเดินต่อไปข้างหน้าได้ดีขึ้น มากกว่าการอบรมเป็นกลุ่ม
 
กระบวนการ การสอนแนะ (Coaching) ผู้บริหาร  
ในการสอนแนะ (Coaching ) มีกระบวนการดังนี้  
การวินิจฉัย (Diagnostic)
: การพยายามค้นหาปัญหาของ Coachee (หัวหน้างาน) รวมถึงผลกระทบด้านต่างๆ ร่วมกับ Coachee ซึ่งกระทำได้ด้วยการสังเกตโดยตรง และวิธีการทางอ้อม จากการสอบถามจากบุคคลรอบทิศทาง 360 องศา
   
การรู้จักตัวเอง (Self-awareness)
: การให้ข้อมูลแก่ Coachee ทั้งด้านดีและด้านไม่ดี เพื่อให้ Coacheeได้รับทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง เป้าหมายของการดำเนินการในขั้นตอนนี้ คือ การให้ Coachee รู้จักตัวเองในด้านการเป็นหัวหน้างาน
   
แผนการพัฒนา (Development plan)
: การคิดแผนที่จะแก้ไข พฤติกรรมที่เป็นประเด็นสำคัญของการบริหารงาน โดยที่ Coacheeจะมีส่วนร่วมในการสร้างแผนการพัฒนานี้ด้วยเช่นกัน เพราะท้ายที่สุด  Coacheeต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติและเผชิญการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
   
การดำเนินการตามแผน (Implementation)
: Coach  (ผู้สอนแนะ) และ Coachee จะร่วมกันทำงานในขั้นตอนสุดท้ายโดยที่ Coach จะสังเกตวิธีการที่ Coacheeปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และลูกค้าของบริษัท หลังจากนั้นแล้วก็จะคุยกันถึงปัญหาและความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น
   
การติดตามผล (Follow up)
: การดำเนินการตามแผนจะต้องมีการติดตามผลด้วย  เพื่อค้นหาสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จะทำให้ Coacheeเกิดความภาคภูมิใจในการเปลี่ยนแปลงของตัวเองโดยให้สังเกตจากการปฏิบัติตัวของบุคคลรอบข้างของ Coachee ว่าเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นสิ่งยืนยันได้ดี
ตัวอย่างหัวข้อในการดำเนินการ Executive Coach
 
หมวดคุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำ
  วิสัยทัศน์
รู้จักแก้ปัญหา
การมีวินัยในตัวเอง
ทัศนคติที่ดี
ประสิทธิภาพ
การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น
   
หมวดการปฏิบัติตัวในการเป็นผู้นำ
  ผู้นำที่ดีที่สุด คือ นักฟังชั้นยอด
อย่าจัดการเวลา จัดการชีวิต (Time Management)
การรับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์ได้เป็นอย่าดี
การตัดสินใจ
สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
หมวดเทคนิคการพัฒนาตัวเองในเรื่องทั่วไป
  เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
การใช้คำถามสร้างพลัง
ความเชื่อมั่นสร้างได้ด้วยตัวเอง
การเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน
   
หมวดการจัดการและการบริหารงานทั่วไป และการบริหารงาน เฉพาะด้าน
  เรื่องสำคัญของผู้จัดการทีมงานขาย
การวางแผนงานขายเชิงกลยุทธ์
สร้างทีมงานหน่วยสนับสนุนงานขายเชิงรุก
การบริหารทีมงานขายอย่างมีระบบ
การบริหารตัวแทนจำหน่ายเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
 
 
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240