Untitled Document
 
 
coaching COACH SHARE (From Facebook) coaching หลักการเป็นโค้ช
coaching
 
coachingcoaching
coaching ความแตกต่างของการใช้คำถาม (3)
coachingcoaching
coaching ความแตกต่างของการใช้คำถาม (2)
coachingcoaching
coaching ความแตกต่างของการใช้คำถาม (1)
coachingcoaching
coaching หลักการของการเป็นโค้ช (3)
coachingcoaching
coaching หลักการของการเป็นโค้ช (2)
coachingcoaching
coaching หลักการของการเป็นโค้ช (1)
coachingcoaching
 
 
coaching ความแตกต่างของการใช้คำถาม (3) Post 12/2/56
coaching การใช้คำถามสำหรับการโค้ชชิ่ง (Coaching) ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการถามก็จะทำให้เราสามารถสร้างคำถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ได้เองโดยไม่ต้องกังวลว่าจะใช้คำถามอย่างไร เช่น...
      - การมองเห็นตัวเอง – การใช้คำถามให้โค้ชชี่แสดงความคิดเห็นกับเรื่องนั้นๆ
      - การเปลี่ยนแปลง – ใช้คำถามให้โค้ชชี่พูดถึงประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากนี้
      - กระตุ้นการลงมือทำ – ใช้คำถามให้โค้ชชี่บอกวิธีการที่เหมาะสมของโค้ชชี่เอง
      - ปรับเปลี่ยนความคิด – ใช้คำถามให้โค้ชชี่บอกมุมมองอื่นๆกับเรื่องนั้นๆเพิ่มเติม
      - คลายความกังวล – ใช้คำถามให้โค้ชชี่ค้นหาสาเหตุของความกังวลและแนวทางจัดการตัวเอง
          (เป็นต้น)
 
 
coaching ความแตกต่างของการใช้คำถาม (2) Post 1/2/56
coaching การใช้คำถามในฐานะที่ปรึกษาจะพยายามค้นหาประเด็นที่สำคัญของการให้คำปรึกษาเพื่อชี้แนววิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆจากประสบการณ์และความเชื่อ ของที่ปรึกษา แต่ก็เปิดโอกาสให้ผู้ขอคำปรึกษาและวิธีการของตัวเอง
coaching การใช้คำถามในฐานะโค้ช จะพยายามกระตุ้นให้โค้ชชี่คิดหรือ บอกแนวความคิดของเขาเองกับสถานการณ์นั้นๆเพื่อให้เขามองเห็นตัวเองกับเหตุการณ์ที่พูดคุยกัน แล้วเพิ่มคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกของโค้ชชี่เพื่อจัดการกับเหตุการณ์นั้น หรือเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่เป้าหมายที่กำหนด
 
 
coaching ความแตกต่างของการใช้คำถาม (1) Post 28/1/56
coaching Counseling : คำถามที่ใช้มุ่งเน้นที่การค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีปัญหาเพื่อให้เขารู้ว่าปัญหาเกิดจากสาเหตุใดด้วยตัวของเขาเอง แล้วให้เขาลองบอกวิธีการที่จะแก้ไขด้วยตัวเองให้ได้
coaching Coaching : คำถามที่ใช้มุ่งเน้นที่การปรับเปลี่ยนแนวความคิดและวิธีการสอนโค้ชชี่เอง เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายที่เป็นประโยชน์หรือมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นโดยที่โค้ชชี่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกแนวทางและวิธีการของตัวเอง
 
 
coaching หลักการของการเป็นโค้ช (3) Post 23/1/56
coaching โค้ชควรยึดหลักการที่ว่า “ ความคิดเปลี่ยน ความรู้สึกเปลี่ยนการกระทำก็เปลี่ยนตาม ” ถ้าโค้ชชี่เปลี่ยนความคิดได้ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น
coaching โค้ชควรยึดหลักการที่ว่า “ อดีตเกิดไปแล้ว อนาคตยังมาไม่ถึง ปัจจุบันสำคัญที่สุด ” ดังนั้นสิ่งที่เกิดกับโค้ชชี่เป็นอดีตไปแล้ว ทำอย่างไรให้โค้ชชี่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น
coaching โค้ชควรยึดหลักการที่ว่า “ การมองเห็นประโยชน์ จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ” ดังนั้นทำให้โค้ชชี่มองเห็นประโยชน์และคุณค่าของการปรับเปลี่ยนตัวเอง ก็จะทำให้โค้ชชี่ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
 
 
coaching หลักการของการเป็นโค้ช (2) Post 16/1/56
coaching โค้ชควรใช้คำถามที่มีเจตนาให้โค้ชชี่บอกความคิดของเขาไม่ใช่สิ่งที่โค้ชต้องการรู้ เพราะโค้ชเป็นเพียงกระจกเงาไม่ใช่คนแก้ปัญหาให้เขา
coaching โค้ชเปิดโอกาสให้โค้ชชี่พูดถึงทางเลือกอื่นๆเพิ่มเติมไม่ยึดติดกับแนวความคิดเดิม แล้วจูงใจให้เลือกทางที่เหมาะสมกับตัวเขา
coaching โค้ชให้กำลังใจในการก้าวข้ามอุปสรรคของโค้ชชี่เอง ไม่ได้จูงใจให้เชื่อแต่ให้ลองไปปฏิบัติดู เพื่อพิสูจน์ด้วยตัวเอง
 
 
coaching หลักการของการเป็นโค้ช (1) Post 9/1/56
โค้ชเป็นเพียงกระจกเงา สะท้อนแนวความคิดของโค้ชชี่ เพื่อให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเองและยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ควรชี้แนะ
coaching โค้ชช่วยให้โค้ชชี่มองไปข้างหน้า (สร้างการเปลี่ยนแปลง)มากกว่ากังวลกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น
coaching โค้ชเชื่อในศักยภาพของโค้ชชี่และมั่นใจว่าโค้ชชี่มีวิธีการที่เหมาะสมของตัวเอง
 
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240