Untitled Document
 
 
coaching COACH SHARE(From Facebook) coaching การให้คำปรึกษากรณีต่างๆ
coaching
:: Coach@Work ::
:: Coach@Work ::
coachingcoaching
coaching พนักงานชอบมาทำงานสายอยู่บ่อยๆ
ควรโค้ชชิ่งเขาอย่างไร?
coachingcoaching
coaching พนักงานตั้งใจทำงานมากเกิน จนกลายเป็นความเครียด จึงหงุดหงิดง่าย ควรโค้ชชิ่งอย่างไร?
coachingcoaching
coaching พนักงานชอบทำงานคนเดียวไม่อยาก
ทำกับคนอื่นควรโค้ชชิ่งอย่างไร?
coachingcoaching
coaching พนักงานเก็บปัญหาไว้คนเดียว ไม่ปรึกษาหัวหน้างานควรโค้ชชิ่งเขาอย่างไร?
coachingcoaching
coaching พนักงานขาดความกระตือรือร้นในการ
ทำงานควรโค้ชชิ่งเขาอย่างไร
coachingcoaching
coaching พนักงานไม่ค่อยกล้าแสดงความคิด
เห็นในที่ประชุมควรโค้ชชิ่งเขาอย่างไร ?
coachingcoaching
coaching พนักงานทำงานไม่ค่อยเสร็จตาม
กำหนดควรโค้ชชิ่งเขาอย่างไร ?
coachingcoaching
coaching พนักงานหลีกเลี่ยงงานยากเพราะกลัว
ทำไม่ได้ ควรโค้ชชิ่งเขาอย่างไร?
coachingcoaching
coaching พนักงานดื้อ ไม่ค่อยเชื่อฟังหัวหน้า ควรดำเนินการโค้ชชิ่งอย่างไร?
coachingcoaching
coaching พนักงานมีแนวความคิดเชิงลบกับ
องค์กรควรโค้ชชิ่งเขาอย่างไร?
coachingcoaching
coaching พนักงานเอาแต่บนว่างานเยอะ ทำไม่
ค่อยทัน แต่ก็ไม่ทำ
coachingcoaching
 
coaching การให้คำปรึกษากรณีต่างๆ
coaching10 มกราคม 2556
coaching
   
ถาม :
พนักงานขาดความกระตือรือร้นในการทำงานควรโค้ชชิ่งเขาอย่างไร ?
ตอบ : สาเหตุของการขาดความกระตือรือร้นอาจเกิดจาก...
 
coaching เบื่องานที่ทำอยู่
coaching มองงานเป็นเรื่องยากคิดว่าทำไม่ได้
coaching เห็นแต่ปัญหาและอุปสรรค
coaching มองไม่เห็นคุณค่าของงานนั้นๆ
   
  โค้ชอาจใช้แนวทางการโค้ชชิ่งดังนี้...
 
coaching เธอคิดว่าทำงานนี้เสร็จแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง ?
coaching เธอมีแนวทางในการทำงานเช่นนี้อย่างไร ?
coaching เธอวางแผนที่จะทำงานนี้เสร็จเมื่อไหร่ ?
coaching เธอมีข้อจำกัดอย่างไรและคิดจะแก้ไขอย่างไร ?
   
เมื่อโค้ชชี่มองเห็นประโยชน์ของงานและมีแนวทาง
ของตัวเองก็จะลงมือทำง่ายขึ้น
   
coachingcoachingcoachingcoachingcoachingcoachingcoaching
coaching การให้คำปรึกษากรณีต่างๆ
coaching10 มกราคม 2556
   
ถาม :
พนักงานไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมควรโค้ชชิ่ง
เขาอย่างไร ?
ตอบ : สาเหตุของการไม่กล้าแสดงความคิดเห็น อาจเกิดจาก...
 
coaching กลัวพูดผิด แล้วโดนตำหนิ
coaching กลัวผู้อื่นไม่เข้าใจแล้วถามคำถามเพิ่ม
coaching กลัวไม่ได้รับการยอมรับ ผู้อื่นไม่เห็นด้วย
   
  โค้ชอาจกระตุ้นให้เขาเชื่อมั่นโดยใช้แนวทางการโค้ชชิ่ง ดังนี้...
 
coaching เธอคิดว่าเรื่องที่จะพูดนั้น เธอรู้จริงหรือไม่ ?
coaching เธอคิดว่าหากพูดผิดหรือคนอื่นไม่เข้าใจจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ? แล้วเธอจะทำอย่างไร ?
coaching เธอคิดว่าก่อนพูดความคิดเห็นควรเตรียมตัวอย่างไร ?
coaching เธอคิดว่าหากได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นบ้างจะเกิดประโยชน์อะไร ?
   
coaching
การทำให้โค้ชชี่พูดถึงสิ่งที่เขากลัวแล้วมีแนวทางของตัวเอง จะทำให้เขาเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะความกลัวเป็นจินตนาการที่เขาคิดขึ้นมาเอง
   
coachingcoachingcoachingcoachingcoachingcoachingcoaching
coaching การให้คำปรึกษากรณีต่างๆ
coaching17 มกราคม 2556

coaching
   
ถาม :
พนักงานทำงานไม่ค่อยเสร็จตามกำหนดควรโค้ชชิ่งเขาอย่างไร ?
ตอบ : สาเหตุของการทำงานไม่ค่อยเสร็จตามกำหนด อาจเกิดจาก...
 
coaching ขาดการวางแผนที่ดี
coaching ไม่มุ่งมั่น ทุ่มเท เท่าที่ควร
coaching อาจติดปัญหาแล้วไม่กล้าถาม
coaching มัวยุ่งกับงานที่ไม่สำคัญอื่น
   
  โค้ชอาจใช้แนวทางการโค้ชชิ่ง ดังนี้...
 

ตอนนี้งานที่เธอทำอยู่ติดปัญหาเรื่องอะไรบ้าง ?

coaching เธอพอจะรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานไม่เสร็จใช่หรือไม่ ?
coaching หากเธอทำให้เสร็จแล้วจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีเรื่องอะไรบ้าง ?
coaching เธอวางแผนดำเนินการต่ออย่างไร ?
coaching เธอคิดว่าครั้งนี้จะเสร็จตามกำหนดได้หรือไม่ ? เพราะเหตุใด ?
coaching หากติดปัญหาใดๆอีกเธอจะดำเนินการอย่างไร ?
   
การดำเนินการให้โค้ชชี่มองเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
และมีแผนงานทีชัดเจนจะช่วยให้โค้ชชี่ทำงานได้ตามแผนมากขึ้น
 
coachingcoachingcoachingcoachingcoachingcoachingcoaching
:: Coach@Work ::
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240